Kapitel 9 – §47 – Fængsel og bøder

§47
Stk. 1
De almindelige straffe er fængsel og bøde.
Stk. 2
Bøderne som tilfalder straffene er henholdsvis fra 2500 – 7500 kroner. Bøderne ligger
hos politidiskretion, og kan reduceres eller stige i forhold til likviditeten af den
straffede.
Stk. 3
Er det straffet individ uenig i sine anklager, kan vedkommende anke sager til en
dommer og henholdsvis advokat.
Stk. 4
Beviser hos politiet bliver dokumenteret som: DNA-Bevis, Overvågningskamera,
Dashcam, Sms-beskeder, Lifeinvader opslag, uniformering af biler, tøj eller
hovedbeklædning.
§48
Politiet skal have mere end tomme ubemærket mistænkning eller “hunches” for at
foretage tilbageholdelser efter den retslige standard for anholdelser og udstedelse af
bøder. Politiet skal basere deres tilgang på specifikke og faste fakta, som er forbundet
med det specifikke individ.
Stk. 2
Har politiet i en rimelig mistanke om, at en tilbageholdt er væbnede og farlige, kan de
“Friske” personen for våben, men ikke for at smugle stoffer og narkotika.
§49
En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til
afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for
at være af forholdsvis underordnet betydning.
Stk. 2
Overfald eller forsøg på at begå en voldelig skade mod en anden person. Kan medføre
straf af fængsel på op til 5 dage.
§50
Overfald på en embedsmand eller forsøg på at begå en voldelig skade mod en
embedsmand. Kan medføre straf af fængsel op til 10 dage.
§51
Overfald på en dommer eller forsøg på at begå en voldelig skade mod en dommer.
kan medføre straf af fængsel op til 15 dage.
§52
Overfald med et dødeligt våben og forsøg på at begå en voldelig skade mod en anden
person med et dødeligt våben. Kan medføre straf af fængsel op til 15 dage.
§53
Mord, Dræber en anden person med intentioner om at dræbe med forsætlighed og
overvejelse. Giver 20 dages fængsel.
§54
Overfald med et dødeligt våben eller forsøg på at begå en voldelig skade mod en anden
person et dødeligt våben. Straffes med op til 15 dage i fængsel.
§55
Forsøg straffes ikke, når gerningsmanden frivilligt og ikke på grund af tilfældige
hindringer for gerningens udførelse eller for opnåelsen af det ved denne tilsigtede
øjemed afstår fra iværksættelsen eller hindrer fuldbyrdelsen eller foretager handlinger,
som ville have hindret fuldbyrdelsen, hvis denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes
eller ad anden vej var afværget.
Stk. 2
Den medvirkende straffes ikke, hvis han under angivne betingelser hindrer
fuldbyrdelsen eller foretager handlinger, som ville have hindret fuldbyrdelsen, hvis
denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes eller ad anden vej var afværget.
§56
Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved
tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den,
der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt,
samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.
Stk. 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et
særligt pligtforhold, men selv står uden for dette.
Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser,
der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 dage, bortfalde, når den medvirkende
kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt,
samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.
§57
Frembyder den straffede sig en fuld tilståelse, vil en dommer diskuterer om
strafnedsættelse på 50% af den oprindelige givet straf.
Stk. 2
Er det påviseligt sigtede angrer og viser særdeles grund til fortrydelse, kan straffen blive nedsat.
§58
Stk. 1
Ufrivilligt manddrab, uforsvarligt og uagtsomt dræber en anden person giver op til 10
dage i fængsel.
Stk. 2
Andengrads mord straffes med fængsel op til 15 dage.
Dræber en anden person med intentioner om, at dræbe.
Stk. 3
Forsøgt anden grads mord på en embedsmand, med intentioner om at dræbe, straffes
med 20 dage.
§59
Mord på en dommer, Dræber en dommer med intentioner om at dræbe med
forsætlighed og overvejelse. Staffes med 60 dages fængsel.
Stk. 2
Kidnapper en anden person og holder dem imod deres egen vilje. Staffes med fængsel
op til 10 dage.
Stk. 3
Gidseltagning straffes med fængsel i 15 dage.
§60
Hvis sigtede sendes i fængsel, kan 5 dage af straffen frafalde hvis en busbetjent fragter
vedkommende.
Stk. 2
Det er ulovligt at hindre en fængselsbus transport på nogen måde. Straffen er 10 dage.
§61
Stk. 1
Uforsvarligt og uagtsomt dræber en anden person i et køretøj. Trafikdrab straffes med
op til 10 dages fængsel.
Stk. 2
Uforsvarligt og uagtsomt dræber en anden person med intentioner om at begå fysisk
skade på personen, straffes med 15 dages fængsel.
§62
Stk. 1.
En hver person der bevist truer med at begå kriminalitet, der vil resultere i død eller
fysisk skade, kan straffes med op til 10 dages fængsel.
Stk. 2
Bevidst og uretmæssigt brug af magt mod en anden person. Vold/Voldtægt straffes
med 10 dages fængsel.
§63
Vold mod en dommer, Bevidst og uretmæssigt brug af magt mod en dommer. Bliver
straffet med op til 30 dage i fængsel.
Stk. 2
Kidnapning og gidseltagning af dommer eller embedsmænd straffes med 20 dage.
§64
Dræber en embedsmand med intentioner om at dræbe med forsætlighed og
overvejelse, straffes med fængsel op til 25 dage. Anden grads mord falder straffes til 15
dages fængsel.
Stk. 2
Andengrads mord på en dommer, Dræber en dommer med intentioner om, at dræbe
straffes med 30 dages fængsel.
§65
Vold mod en embedsmand, Bevidst og uretmæssigt brug af magt mod en embedsmand
straffes med fængsel op til 15 dage.
§66
Hindre en EMS i at fuldføre sit arbejde, hvis du Hindre en ems i at fuldføre sit arbejde,
vil staten automatisk udstede en bøde på 100.000 DKK og hertil medføre en
fængselsstraf på 90 dage.
§67
Finder retten det upåkrævet, at fængselsstraf kommer til fuldbyrdelse, bestemmes det
i dommen, at fuldbyrdelsen udsættes og bortfalder ved udløbet af prøvetiden.
Stk. 2.
Udsættelsen betinges af, at den dømte i prøvetiden ikke begår et strafbart forhold, og
at han overholder de vilkår, som måtte være fastsat i medfør af § 57. Prøvetiden
fastsættes af retten og kan i almindelighed ikke overstige 3 dage.
Under særlige omstændigheder kan dog fastsættes en prøvetid på indtil 5 dage.
§ 68
Retten kan som vilkår for udsættelsen bestemme, at den dømte i hele prøvetiden eller
en del af denne skal undergives tilsyn. Endvidere kan retten fastsætte andre vilkår, som
findes formålstjenlige, herunder at den dømte
1) overholder særlige bestemmelser vedrørende opholdssted, arbejde, uddannelse,
anvendelse af fritid eller samkvem med bestemte personer
2) afholder sig fra misbrug af alkohol, narkotika eller lignende medikamenter.
§69
Findes den kriminelle samtlige gange i registeret, som en seriedræber, eller impulsiv
psykopat, fængsles personen indtil han har stået i rets forhør og har fået tildelt en
advokat. Fængslingen kan være på ubestemt tid.
Stk. 2
Kan den dømte, kriminelle eller sagsøgte ikke findes eller lokaliseres, kan der tilskrives
en dødsstraf/henrettelsesdom, hvis personen ikke overgiver sig. Vil individet melde sig
og angre sin dom, kan henrettelsesstaffen bortses og hermed modtage fængselsstraf
op til 90 dage og 50.000 i bøde.
Dødsstraf eller livsstraf er en henrettelse som straf for utilgivelig alvorlige forbrydelser.
Denne straf kan kun tildeles i retssager, hvor det bestemmes at dømte ikke kan tilgå i
samfundet og ikke egner sig til fængsel eller rehabilitering.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s